090615-slider-4-veertienrond
090615-slider-3-veertienrond
slider-1
slider-met-tekst
previous arrow
next arrow

Privacy statement

Verantwoordelijke
Binnen Veertienrond worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Veertienrond is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Veertienrond beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Hulpverleners zijn verplicht een persoonlijk dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling/ondersteuning opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor bijvoorbeeld, de financiële afhandeling van de geleverde zorg en voor de kwaliteitsbewaking van onze zorg.

Wanneer Veertienrond uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Veertienrond gebruikt uw NAW-gegevens, BSN-nummer, verzekeringsgegevens, contactgegevens (van eventuele derden) en gezondheidsgegevens ten behoeve van onze zorg/dienstverlening.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn meestal verkregen van u, mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij u de bron kenbaar maken.

 

Grondslag verwerking
Veertienrond mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:
a. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist; b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij ben;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Veertienrond onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Veertienrond of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

 

Uw rechten
U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Veertienrond van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Veertienrond zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan één van de bestuurders van Veertienrond waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

info@veertienrond.nl

 

Bewaartermijn
Veertienrond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Voor de WGBO, Wlz, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

 

Medische informatie
Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Medewerkers van Veertienrond zijn onderworpen aan geheimhouding.

 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
Veertienrond heeft gekozen om gebruik te maken van een externe FG. De FG functie wordt vervuld door: Zorg Zaken Groep. Zorg Zaken Groep wordt door Veertienrond bij alle privacy aangelegenheden betrokken.

 

Beveiliging persoonsgegevens 
Veertienrond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Om de veiligheid van de gegevens van cliënten te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van een digitaal cliëntendossier. 

 

Vragen
Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan zowel telefonisch, schriftelijk (via e-mail of brief) of op de locatie van Veertienrond. Veertienrond zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Klachten
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. Veertienrond.

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van Privacy Statement
Veertienrond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

 

roman-kraft-105792-unsplash
Neem contact met ons op!
RSS